PRIVACYRECHT

Het privacyrecht omvat, kort gezegd, alle wetgeving met betrekking tot het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit fundamentele recht is vastgelegd in een aantal internationale verdragen en nader uitgewerkt in Europese en nationale wetgeving. Het betreft onder meer de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) – een implementatie van de Europese Privacyrichtlijn. De Wbp en de Privacyrichtlijn worden per 25 mei 2018 vervangen door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet zal belangrijke gevolgen hebben voor organisaties die persoonsgegevens verwerken.

Vrijwel alle ondernemingen en organisaties verwerken in meer of mindere mate persoonsgegevens. Denk bijv. aan het aanleggen van een database met klantgegevens, het bijhouden van personeelsdossiers of het installeren van veiligheidscamera’s. Ook het koppelen van verschillende databases teneinde nieuwe informatie over individuele personen te verkrijgen, gebeurt regelmatig.

Het is belangrijk u goed bewust te zijn van uw rechten en plichten in dat opzicht. Op grond van de AVG kan een schending van de privacyregels leiden tot forse boetes.

U kunt bij ons terecht voor advies over hoe om te gaan met privacyrecht. Wij kunnen een eenmalige quickscan verrichten van uw organisatie. Daarbij worden alle datastromen inzichtelijk gemaakt en wordt – indien nodig – aangegeven wat u concreet kunt doen om uw organisatie in lijn te brengen met de geldende privacyregels. Wij kunnen u ook helpen bij de implementatie van de nieuwe privacyregels in uw organisatie en bedrijfsprocessen. Verder beantwoorden wij specifieke vragen – bijv. in hoeverre een bepaalde gegevensverwerking binnen de wettelijke kaders valt.

U kunt op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen in het privacyrecht via ons weblog of door ons te volgen op LinkedIn. Wij schrijven en presenteren regelmatig over voor de praktijk relevante onderwerpen. Zo bent u altijd up to date.

AANDACHTSGEBIEDEN

– Beveiliging van persoonsgegevens

– Bewaartermijnen

– Bewerkersovereenkomsten

– Bijzondere persoonsgegevens

– Doorgifte persoonsgegevens naar het buitenland

– Functionaris Gegevensbescherming (FG)

– Privacy binnen HR (verzuim, inzage, gebruiksregels)

– Privacy Impact Assessment (PIA)

– Privacy Statements

– Procederen

– Rechtmatigheid verwerking persoonsgegevens

– Screening

– Training

– Toezicht en handhaving Autoriteit Persoonsgegevens

– Uitwisseling van persoonsgegevens

– Wet Meldplicht Datalekken

BLOGS

  • No post found