De NOW-regeling is gewijzigd. Hierdoor zijn de negatieve effecten nu groter bij een ontslagaanvraag in de subsidieperiode of als sprake is van een loonsomvermindering.

Daarnaast levert de NOW interessante vraagstukken op over de toepassing ervan in concernverband. Bijv. kan een zuster- of dochtervennootschap die geen NOW aanvraagt, wel ontslag aanvragen van haar personeel wegens bedrijfseconomische redenen zonder dat dat een boete oplevert voor de werkgever binnen het concern die de NOW aanvraagt?

De NOW-regeling is op een aantal punten gewijzigd:

  • 1. De sanctie op het aanvragen van een ontslagvergunning voor personeel wegens bedrijfseconomische redenen tijdens de subsidieperiode is aangepast in de berekeningsformule van de subsidie. De formule is nu: Loonsom in januari 2020 (of november 2019 als geen loongegevens bekend zijn over januari 2020X 1,5 (sanctie) X 3 X 1,3 X 0,9. Dat komt erop neer dat de subsidie in dat geval lager uitvalt dan in de eerste versie van de NOW en de ‘boete’ dus een grotere impact heeft.
  • 2. Ook zal een werkgever – als deze op of na 2 april 2020 besluit tot ontslagaanvragen tijdens de subsidieperiode – aannemelijk moeten maken dat de NOW-subsidie in zijn geval geen oplossing is. Het UWV toetst dat terughoudend, omdat de werkgever wel de ruimte moet hebben een dergelijke beslissing te nemen.
  • 3. Wanneer bij de definitieve beoordeling van de aanvraag de loonsom over de opgegeven periode van drie maanden (bijv. maart-april-mei 2020) lager is dan de loonsom in januari 2020 (of november 2019 als geen loongegevens bekend zijn over januari 2020), dan is de subsidieverlaging sterker dan onder de eerste versie van de NOW. Dat komt omdat het verschil tussen de perioden nu zonder toepassing van het percentage omzetverlies van de subsidie wordt afgetrokken. Het komt erop neer dat elke euro loonsomverlaging in de subsidieperiode leidt tot 90 cent minder subsidie (in plaats van 90 cent maal percentage omzetdaling).
  • 4. Werkgevers moeten bij de aanvraag een Nederlands bankrekeningnummer, dat gekoppeld is aan het loonheffingsnummer, opgeven. Dat was al zo, maar aangezien sommige buitenlandse bedrijven dat niet hebben, kan dit nu alsnog binnen vier weken worden doorgeven als de aanvraag al is ingediend. Als de tegemoetkoming wordt uitgekeerd, wordt die betaald op dat rekeningnummer.
  • 5. Nog steeds geldt dat de werkgever binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de subsidie is toegekend, een definitieve vaststelling van de looncompensatie moet aanvragen, in beginsel met een accountantsverklaring. Het UWV maakt daarna een definitieve vaststelling. De termijn voor de definitieve vaststelling is verlengd van 22 naar 52 weken vanwege de tijd die in sommige gevallen gemoeid gaat met goede controles en definitieve vaststelling. Zoveel als mogelijk wordt beslist binnen 22 weken. Eventuele correcties vinden dan plaats.

Kan een zuster- of dochtervennootschap die geen NOW aanvraagt, wel ontslag aanvragen van haar personeel wegens bedrijfseconomische redenen zonder dat dat een boete oplevert voor de werkgever binnen het concern die de NOW aanvraagt?

Een werkgever die voldoet aan de voorwaarden van de NOW-regeling kan de tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom over drie aaneengesloten maanden.

In concernverband gaat het om de omzetdaling van het gehele concern zoals dat blijkt uit de geconsolideerde jaarrekening. De niet-Nederlandse rechtspersonen of natuurlijke personen zonder in Nederland verzekerd SV-loon worden daarbij niet meegerekend.

De loonsom wordt per loonheffingsnummer vastgesteld. De NOW-subsidie moet dus per werkgever worden aangevraagd.

Aan de werkgever aan wie subsidie wordt verleend, worden een aantal verplichtingen opgelegd, waaronder het zoveel mogelijk gelijk houden van de loonsom en het niet indienen van ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen gedurende de subsidieperiode. Als de werkgever een dergelijke verplichting schendt of de subsidie ten onrechte of voor een te hoog bedrag is verstrekt, kan een sanctie wordt opgelegd, waardoor de subsidie lager wordt (zie punt 1 en 3 hierboven). Dat kan leiden tot een terugvordering.

Wat betekent dit voor de handelwijze van bijvoorbeeld een dochtervennootschap die geen NOW-aanvraag indient. Is dat van invloed op de NOW-aanvraag van de moeder?

Als een werkgever dochtervennootschap die geen NOW-subsidie aanvraagt ervoor kiest om een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor haar personeel, is in onze optiek te verdedigen dat dat geen boete oplevert (punt 1 hierboven) voor een andere werkgever binnen het concern die wel een NOW-aanvraag heeft ingediend. De verplichtingen zien op de werkgever die de NOW-subsidie aanvraagt.[1]

Werkgevers zullen dus een juridische en financiële afweging moeten maken of aanspraak wordt gemaakt op de NOW-regeling dan wel wordt ingezet op bedrijfseconomisch ontslag.

De NOW-regeling is met spoed ingevoerd en staat nog in de kinderschoenen. Over de uitwerking ervan in de praktijk is dan ook nog geen rechtspraak. Dat levert tal van vragen en interessante discussies op. Wij denken graag met u mee.

[1] Artikel 13 jo. art 1 NOW.