ONZE BLOGS

wet arbeidsmarkt in balans
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): concept wetsvoorstel gepubliceerd
Afgelopen maandag (9 april 2018) is een internetconsultatie gestart over het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In het wetsvoorstel is een aantal maatregelen verwerkt ten aanzien van flexibele arbeid, het ontslagrecht en
Read more.
Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens door werkgever verstoorde arbeidsrelatie
Voor een goede invulling van een arbeidsovereenkomst is vereist dat over en weer voldoende vertrouwen is tussen werkgever en werknemer. Is dat vertrouwen er niet meer – of anders gezegd: is sprake van een duurzaam
Read more.
variabele beloning
4 aandachtspunten bij variabele beloning in de arbeidsverhouding
In veel arbeidsverhoudingen wordt naast een vaste beloning ook een variabele beloning toegekend aan de werknemer. Waar de vaste beloning meestal wordt uitgedrukt in een bepaald bedrag per maand, wordt de variabele beloning gekoppeld aan
Read more.
Wat u moet weten over het boetebeding in de arbeidsovereenkomst
Het komt geregeld voor dat in de arbeidsovereenkomst een boetebeding is opgenomen. De werkgever heeft dan de mogelijkheid een boete op te leggen aan de werknemer als deze zijn verplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst
Read more.
Een praktisch plan van aanpak voor herplaatsing bij ontslag
Een werkgever die een werknemer wenst te ontslaan, zal daarvoor onder meer moeten kunnen aantonen dat hij de werknemer niet binnen een redelijke termijn kan herplaatsen in een andere passende functie. Wat wordt in dat
Read more.
‘Geen arbeid, geen loon’: een korte uiteenzetting
Voor periodes waarin niet wordt gewerkt, hoeft een werkgever geen loon te betalen. Dat is de hoofdregel. Hierop bestaan enkele belangrijke uitzonderingen. Bijvoorbeeld wanneer de oorzaak voor het niet verrichten van de arbeid in redelijkheid
Read more.
Wat u moet weten over het geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst
In de meeste arbeidsovereenkomsten wordt standaard een geheimhoudingsbeding opgenomen. Op grond daarvan is het de werknemer verboden vertrouwelijke informatie met betrekking tot de werkgever te verspreiden. Waar moet rekening mee worden gehouden bij het opstellen
Read more.
De aanzegverplichting van de werkgever: 4 belangrijke aandachtspunten
Drie jaar geleden is met de Wet werk en zekerheid (Wwz) een wettelijke aanzegverplichting voor de werkgever ingevoerd. In deze blog bespreek ik een aantal belangrijke aandachtspunten, waarbij ik aandacht besteed aan de rechtspraak hierover.
Read more.
Voorkom negatieve uitlatingen na einde dienstverband
Meestal wordt bij het (met wederzijds goedvinden) beëindigen van een arbeidsovereenkomst afgesproken dat werkgever en werknemer zich niet negatief over elkaar zullen uitlaten. Met de beëindigingsregeling wordt beoogd definitief afscheid van elkaar te nemen. Beide
Read more.
Publicatie boek ‘Ontslag in goed overleg’
Hoe zat het ook alweer met het concurrentiebeding? Worden vakantiedagen uitbetaald bij einde dienstverband? En hoe wordt een ontslagvergoeding belast? Dit zijn slechts enkele vragen waar zowel werkgevers als werknemers mee te maken krijgen bij
Read more.
Wat te doen bij gebruik gelijkluidende domeinnaam
Het zal u maar overkomen. U drijft een succesvolle onderneming en plotseling heeft een concurrent een website online gezet onder een domeinnaam die vrijwel gelijkluidend is aan uw eigen domeinnaam. Gevolg: klanten die op internet
Read more.
Geen gezagsverhouding, geen arbeidsovereenkomst
Deze praktijkcase gaat over een promovenda die naast haar promotieonderzoek ook studenten begeleidt bij het schrijven van hun scriptie. Deze scriptiebegeleiding verzorgt zij voor een ander opleidingsinstituut. De promovenda wordt arbeidsongeschikt wegens ziekte. De vraag
Read more.
Vacature: (beginnend) advocaat-medewerker / jurist
Wij zoeken een medewerker voor onze sectie ondernemingsrecht. Brantjes Advocaten is een klein advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in procesrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, commerciële contracten en sportrecht. Wij bieden een fijne en uitdagende werkomgeving op één van
Read more.
Privacy en AVG/GDPR: 4 aandachtspunten voor werkgevers
Volgend jaar, vanaf 25 mei 2018, zal de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht worden. Deze nieuwe wet zal belangrijke gevolgen hebben voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. Vrijwel alle ondernemingen en organisaties verwerken in
Read more.
Werkgever kan aansprakelijk zijn voor gedetacheerde werknemer
Deze praktijkcase gaat over een werkgever die door zijn opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld. Eén van zijn werknemers zou tijdens zijn werkzaamheden namelijk een fout hebben gemaakt als gevolg waarvan de opdrachtgever schade zou hebben geleden.
Read more.