_MG_6037 Patricia

Vakantie en de vergaande zorg- en informatieplicht van werkgevers.

26-07-2023

Inmiddels zijn in heel Nederland de schoolvakanties begonnen. De een zit in de airco op kantoor te klagen dat volgend jaar de vakantie toch echt anders ingedeeld moet worden, de ander staat in de file op de Champs-Elysees, en weer een ander ligt lekker op het strand met de voetjes omhoog.

Genoeg plekken om even stil te staan bij de vakantie-uitspraak van de Hoge Raad van 23 juni 2023 waarin een werkgever na einde dienstverband nog 186,5 vakantiedagen moest uitbetalen (een bedrag van: € 62.604,32) omdat niet aan de vakantie zorg- en informatieverplichting was voldaan.

Hoge Raad – vakantiedagen verjaren niet bij schending van de zorg- en informatieverplichting

Normaal gesproken vervallen wettelijke vakantiedagen in principe zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd en verjaren bovenwettelijke vakantiedagen na vijf jaar. Maar dat geldt volgens de Hoge Raad niet als een werkgever zijn zorg- en informatieplicht in het kader van vakantie heeft geschonden.

De vakantie zorg- en informatieplicht van werkgevers

De uitspraak van de Hoge Raad komt – in combinatie met eerdere uitspraken – neer op het volgende:

  • werkgevers hebben een actieve zorg- en informatieplicht tegenover hun werknemers ten aanzien van de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen;
  • werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers meermaals, duidelijk, tijdig en schriftelijk worden geïnformeerd over het vervallen en verjaren van vakantiedagen als die niet op tijd worden opgenomen. Het vermelden in de arbeidsovereenkomst of een handboek wanneer werknemers vakantie kunnen/moeten opnemen en/of wanneer vakantiedagen vervallen en verjaren is niet voldoende;
  • werkgevers moeten werknemers daadwerkelijk in staat stellen de vakantiedagen op te nemen en dat ook min of meer aansporen door het jaar heen.

Voorkom een stuwweer aan vakantiedagen en hoge vakantieclaims bij einde dienstverband

Als een werkgever onvoldoende kan aantonen dat aan de bovengenoemde punten is voldaan, betekent dat dat de vakantiedagen niet komen te vervallen en/of verjaren. Oftewel een stuwmeer aan vakantiedagen en mogelijk een hoog vakantiesaldo dat nog moet worden uitbetaald bij einde dienstverband.

Acties werkgevers

Werkgevers doen er dus verstandig aan om (i) een goede en overzichtelijke vakantieadministratie bij te houden, (ii) werknemers aan het begin van het jaar en tussentijds schriftelijk op de hoogte te stellen van hun vakantietegoeden en (iii) werknemers tijdig te verzoeken de vakantiedagen op te nemen voordat ze vervallen of verjaren, ze ook daadwerkelijk die gelegenheid te geven én te wijzen op de consequenties (verlies van vakantiedagen) als dat niet gebeurt.

Patricia Neijtzell de Wilde

Advocaat, Partner, Brantjes Advocaten