_MG_6037 Patricia

Op naar 2022. Een nieuw jaar, met nieuwe kansen, mooie ontwikkelingen en voer voor discussie.

Ook in het arbeidsrecht zal een aantal zaken gaan veranderen. De kern van een aantal (belangrijke) wijzigingen staat hieronder.

(1) Invoering Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden:

A.     Studiekostenbeding niet meer toegestaan voor ‘verplichte’ opleidingen

B.     Verbod op nevenwerkzaamheden slechts toegestaan bij een objectieve rechtvaardigingsgrond

C.     Uitgebreidere informatieplicht voor werkgevers

(A) In de richtlijn wordt opgenomen dat als werkgevers op grond van de wet of cao verplicht zijn werknemers een bepaalde opleiding of cursus te laten volgen, dat werkgevers die moeten betalen. Er mag dus geen studiekostenbeding meer worden opgenomen ten aanzien van verplichte opleidingen. Ook moeten werknemers die verplichte opleidingen tijdens werktijd kunnen volgen.

Maar wat is een verplichte opleiding? Werkgevers hebben op grond van de wet nu al een verplichting om werknemers scholing te laten volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Ook in het kader van verbetertrajecten (functioneren) of mogelijke herplaatsing moeten werknemers de gelegenheid krijgen scholing te volgen. Dat blijft zo.

Het aankomend verbod op een studiekostenbeding wordt ruim uitgelegd en zal waarschijnlijk dus niet alleen gaan gelden voor bijvoorbeeld verplichte beroepsopleidingen voor artsen of bouwmedewerkers, maar ook voor opleidingen die noodzakelijk worden geacht voor het uitoefenen van de functie, of die nodig zijn om beter te worden in het werk, of om herplaatsing mogelijk te maken. Denk in dat verband bijvoorbeeld aan cursussen managementvaardigheden, zelfreflectie, feedback geven en ontvangen, Excel of een taalcursus. Vervolgopleidingen zijn discutabel. Het gaat er om wat van de werkgever verwacht wordt dat hij aanbiedt in het kader van het functioneren. Dat moet betaald worden.

(B) Een verbod op nevenwerkzaamheden is straks niet meer toegestaan, tenzij sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond. Een objectieve rechtvaardigingsgrond kan onder meer zijn veiligheid, beschermen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, vermijden van belangenconflicten of naleving van de Arbeidstijdenwet. Het is raadzaam de objectieve rechtvaardiging duidelijk te vermelden in de arbeidsovereenkomst, ter voorkoming van discussie.

(C) Werkgevers moeten werknemers voortaan bij aanvang van het dienstverband niet alleen informeren over de standaard onderdelen als de functie, het loon, de aanvangs- en einddatum en de opzegtermijn, maar ook onder meer over de al dan niet gedeeltelijke vaste arbeidsplaats, arbeidstijden, verlofregelingen, overuren/bonussen/toeslagen, recht op scholing en procedurele aspecten van beëindiging van het dienstverband (dus hoe de arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd en waar dat op is gebaseerd).

Vanaf 1 augustus 2022 zal deze richtlijn naar verwachting in werking treden. Hierdoor zullen veel arbeidsovereenkomsten en standaard beleidsregels moeten worden aangepast. Zorg dat u hier tijdig mee begint.

(2) Ouderschapsverlof deels betaald

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op betaald ouderschapsverlof van negen weken. De uitkering bedraagt 50% van het dagloon van de werknemer en maximaal 50% van het wettelijk maximumdagloon. Mogelijk wordt dit percentage nog verhoogd naar 70%. Op dit moment is ouderschapsverlof onbetaald. Voorwaarde voor de betaling is dat het verlof in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen. Het ouderschapsverlof is dus iets anders dan het aanvullend geboorteverlof van max vijf weken voor de partner van de moeder van het kind, waarvoor nu al een loondoorbetaling geldt van 70% van het dagloon en max 70% van het wettelijk maximumdagloon.

(3) Kiezen: gerichte vrijstelling thuiswerkkosten of onbelaste reiskostenvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 mogen werkgevers aan werknemers die thuiswerken een onbelaste thuiswerkvergoeding verstrekken van maximaal twee euro per dag. Daarmee kan bijvoorbeeld elektriciteit, water en koffiegebruik deels worden vergoed. De onbelaste reiskostenvergoeding van max 0,19 cent per km blijft ook bestaan, maar de werkgever moet kiezen tussen ofwel een thuiswerkvergoeding ofwel een woon-werkvergoeding als gedeeltelijk wordt thuisgewerkt.

Happy new year

Kortom, genoeg uitdagingen voor komend jaar.

Daar sluit ik 2021 graag mee af en blik vooruit naar een voor eenieder mooi, gezond en succesvol 2022!

 

 

#BrantjesAdvocaten #2022 #arbeidsrecht #studiekostenbeding #nevenwerkzaamheden #informatieplicht #ouderschapsverlof #thuiswerken