De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (nu nog ten minste 20%). Zij kunnen bij UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

De NOW is met ingang van 1 oktober verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021. De NOW 3 kent drie tijdvakken:

·        NOW 3.1: van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021

·        NOW 3.2: van 1 januari tot 1 april 2021

·        NOW 3.3: van 1 april tot 1 juli 2021

Sinds 16 november 2020 t/m 13 december 2020 kan de NOW 3.1 worden aangevraagd voor de loonkosten over oktober t/m december 2020.

Bij elk tijdvak kan worden gekozen wel of geen aanvraag te doen.

In dit artikel vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen binnen NOW en overwegingen om wel/geen aanvraag te doen.

Versoepelingen ten opzichte van NOW 1 en NOW 2

Geen verplichting meer om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden

 • Behoud van werkgelegenheid is nog altijd een belangrijk doel van de NOW, maar de verplichting voor werkgevers om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden, is geschrapt in de NOW 3.

Ook meer ruimte om te herstructureren 

 • Een doel van de NOW 3 is ook ‘‘om ondernemers de tijd en ruimte te geven om waar het kan te overbruggen, en waar het nodig is zich te kunnen aanpassen aan de nieuwe economische werkelijkheid.’’
 • Dat betekent meer ruimte om te herstructureren en om maatregelen te treffen voor de lange termijn.

Gedeeltelijke loonsomdaling mogelijk zonder lagere vaststelling van de subsidie

 • De NOW 3 geeft werkgevers – ten opzichte van de NOW 1 en 2 – ook meer mogelijkheden om hun loonsom te laten dalen zonder dat dit zal leiden tot lagere vaststelling van de subsidie.
 • De loonsom mag in de NOW 3.1 met 10% dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming. In tijdvak 2 (NOW 3.2) is dat 15% en in tijdvak 3 (NOW 3.3) is dat 20%.

Geen looncorrectie meer op subsidie bij (collectief) ontslag

 • Het loon van de werknemers voor wie bedrijfseconomische ontslag wordt aangevraagd tijdens de subsidieperiode, wordt niet meer in mindering gebracht op de subsidie (in de NOW 1 was dat 150% en in de NOW 2 was dat 100%). Dat betekent dus dat ook subsidie kan worden verkregen over de laatste maanden van de arbeidsovereenkomst (loonkosten tijdens ontslagprocedure en de opzegtermijn).

Geen ontslagboete van 5% bij collectief ontslag

 • Er wordt bij de NOW 3 geen boete meer opgelegd in geval van collectief ontslag, ondanks dat er geen overeenstemming is met de vakbonden.

Nieuwe subsidieverplichtingen t.o.v. NOW 1 en NOW 2 + het geldende bonusverbod

Vanaf tijdvak 2 van de NOW 3 (vanaf 1 januari 2021) – minimaal 30% omzetverlies vereist

 • In NOW 3.2 en 3.3 (dus vanaf 1 januari 2021) moet een werkgever minimaal 30% omzetverlies hebben om aanspraak te kunnen maken op de subsidie.
 • Tot 1 januari 2021 (NOW 3.1) is dat 20%.

Grotere inspanningsverplichting ten aanzien van werk-naar-werk, scholing en ontwikkeling

 • Werkgevers moeten zich actief inspannen voor werknemers die hun baan verliezen. Zo zijn zij – naast de al bestaande verplichting om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen – verplicht om zich in te spannen werknemers naar nieuw werk te begeleiden.
 • Die verplichting geldt ook ten aanzien van werknemers met een tijdelijk contract of voor werknemers met wie overeenstemming wordt bereikt over een beëindiging (vaststellingsovereenkomst).
 • Om aan deze verplichtingen te voldoen, kan onder meer gebruik worden gemaakt van het crisispakket: ‘Nederland Leert Door’.
 • Niet voldoen aan een subsidieverplichting kan leiden tot lagere vaststelling van de subsidie.

Meldingsplicht bij UWV bij bedrijfseconomisch ontslag – op straffe van een boete van 5%

 • Werkgevers die tijdens de subsidieperiode een aanvraag voor bedrijfseconomisch ontslag hebben ingediend, zijn verplicht dit telefonisch te melden bij UWV en om met UWV te kijken naar de mogelijkheden van werk-naar-werk.
 • Als een werkgever niet aan deze verplichting voldoet, wordt de subsidie met 5% verlaagd. Het is dus verstandig het telefoongesprek met UWV vast te leggen.

Bonusverbod (ook binnen het concern) en sancties bij overtreding daarvan blijven gelden

 • In NOW 3 blijft het bonus/dividend/aandelen-verbod gelden.
 • Wordt daarmee in strijd gehandeld, dan wordt de subsidie op 0 gezet en het voorschot teruggevorderd.
 • In NOW 3.1 geldt het verbod over 2020. In NOW 3.2 en 3.3 over 2021.
 • Voor de reikwijdte van het verbod geldt nog steeds het onderscheid tussen subsidie op basis van het omzetverlies op concernniveau en op werkmaatschappijniveau.
 • De voorwaarden vindt u terug in mijn vorige artikel over de NOW:

https://www.linkedin.com/pulse/vanaf-6-juli-start-de-aanvraagperiode-hoe-zit-het-patricia/

Financiële afbouw binnen de NOW 3 (NOW 3.1 – NOW 3.2 en NOW 3.3)

Lagere subsidie dan NOW 1 en 2: niet meer max 90% van de loonsom en langzame afbouw

 • De hoogte van de subsidie is nog steeds afhankelijk van het daadwerkelijke omzetverlies en de loonsom. De loonsom wordt vergeleken met die van juni 2020 (als juni niet kan, is dat april 2020).
 • Maar in de NOW 3.1 is de subsidie maximaal 80% van de loonsom. In NOW 3.2 is dat 70% en in NOW 3.3 is dat 60%.

Vanaf tijdvak 3 van de NOW 3 (vanaf april 2021) – maximale loon per werknemer lager

 • In NOW 3.3 (dus vanaf 1 april 2020) wordt het maximale bedrag aan loon dat voor vergoeding in aanmerking komt, verlaagd naar één keer het maximum dagloon (€ 4.845,- per maand). In NOW 3.2 en 3.3 is dat twee keer het maximum dagloon.

Kansen inschatten en anticiperen op de toekomst

Het is aan werkgevers om hun kansen in te schatten en strategische keuzes te maken.

Er is voor werkgevers meer ruimte om te reorganiseren en tegelijkertijd NOW 3 aan te vragen, zonder dat de subsidie lager wordt vastgesteld, zonder dat het loon van de ontslagen werknemers in mindering wordt gebracht op de subsidie en zonder dat een ontslagboete wordt opgelegd.

De keerzijde is dat bedrijfseconomisch ontslag en een loonsomdaling kunnen leiden tot terugvordering van het voorschot, als blijkt dat hierdoor toch niet is voldaan aan de voorwaarden voor toekenning van de subsidie.

Daarnaast moeten werkgevers zich bewust zijn van de (nieuwe) verplichtingen die NOW 3 stelt en de boetes die opgelegd kunnen worden. Met name is specifieke aandacht vereist voor de inspanningsverplichting ten aanzien van werk-naar-werk en het bonusverbod.

Werkgevers zullen dus niet alleen moeten inschatten of zij aanspraak kunnen maken op subsidie, en zo ja, over welk(e) tijdvak(ken), maar ook moeten kiezen of de aanvraag wordt ingediend (tegelijk met bedrijfseconomisch ontslag), en welke periode dan het meest gunstig is in verband met de financiële afbouw per tijdvak van de NOW 3.