De NOW wordt verlengd vanaf 1 juni 2020 in aangepaste vorm. Bedrijfseconomisch ontslag mag zonder dat een boete wordt opgelegd. De correctie op de subsidie bij ontslag blijft bestaan (loon van het ontslagen personeel), maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd met een boete.

De ‘nieuwe’ NOW ziet er als volgt uit.

 • – Een werkgever die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus 2020.
 • – UWV verstrekt een voorschot van 80% van de te verwachte tegemoetkoming.
 • – De werkgever betaalt intussen 100% loon door.
 • – Als tijdens de NOW-periode bedrijfseconomisch ontslag wordt aangevraagd, wordt geen boete meer opgelegd aan de werkgever.
 • – Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon (100%) wordt in mindering gebracht op de subsidie. Dat was al zo, maar aangezien de boete (opslag van 50% bovenop de correctie) is geschrapt, is dat niet langer 150%.
 • – De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.
 • – Het omzetverlies wordt berekend door de totale omzet uit 2019 te delen door vier. Dat resultaat wordt vergeleken met de omzet over een driemaandsperiode startend op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.
 • – De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom in maart 2020. In de al lopende NOW-regeling wordt maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in maart-april-mei hoger is dan in januari-februari-maart.
 • – Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte gebruikt. UWV neemt deze over en houdt het socialeverzekeringsloon aan. Daar bovenop komt een opslag van 40% voor werkgeverslasten, o.m. vakantiegeld, pensioen, werkgeverspremies. In de oude regeling was dat 30%
 • – Wordt ontslag aangevraagd van meer dan 20 werknemers tijdens de NOW-periode, dan moet vooraf overleg met de vakbond hebben plaatsgevonden.
 • – Bij gebruikmaking van de NOW mogen over 2020 geen winstuitkeringen aan aandeelhouders worden gedaan, geen bonussen aan het bestuur en de directie worden uitgekeerd (aan het personeel mag wel) en geen eigen aandelen worden ingekocht.
 • – Bij de NOW-aanvraag moet door werkgevers een verklaring worden afgelegd dat zij hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.
 • – Verder moet de werkgever de OR, pvt of bij het ontbreken daarvan de werknemers informeren als de NOW-subsidie is verleend.

Kortom, meer mogelijkheden voor werkgevers om te reorganiseren en tegelijkertijd een tegemoetkoming in de loonkosten te ontvangen.