Jurriën Hemstede

jurjen

Per 1 juli 2016 treedt de Wet Huis voor klokkenluiders in werking

01-06-2016

Veel organisaties hebben nog geen interne regeling getroffen voor klokkenluiders. De wetgever brengt hier per 1 juli 2016 verandering in. Zo moet het mogelijk worden (grote) misstanden binnen de organisatie aan de kaak te stellen zonder gevaar voor verlies van je baan of benadeling op een andere manier.

In het verleden is het meerdere malen voorgekomen dat een werknemer in de problemen is gekomen, omdat hij melding had gemaakt van een misstand binnen zijn organisatie. Met de nieuwe Wet Huis voor klokkenluiders wordt getracht werknemers meer bescherming te bieden. Organisaties die tenminste vijftig werknemers in dienst hebben, zijn vanaf 1 juli 2016 verplicht een interne procedure vast te stellen voor het omgaan met het melden van een (vermoeden) van een misstand binnen de organisatie, de meldregeling.

Interne en externe meldingen

Er kan op twee wijzen melding worden gedaan van een misstand, intern en extern. De interne mogelijkheid heeft de voorkeur omdat organisaties zo zelf in staat worden gesteld een oplossing te zoeken voor de misstand. Voor het geval het doorlopen van de interne procedure niet mogelijk is of niet tot verbetering zal leiden, bestaat per 1 juli 2016 het bestuursorgaan het Huis voor klokkenluiders als onderdeel van de Nationale ombudsman. Het Huis voor klokkenluiders krijgt de taak te adviseren en te onderzoeken. De werknemer c.q. de melder kan het Huis voor klokkenluiders bij verzoekschrift vragen een onderzoek in te stellen naar een misstand. De organisatie is in dat geval verplicht haar medewerking te verlenen aan het onderzoek.

Wijzigingen in wetten na invoering van de Wet Huis voor klokkenluiders

In het kader van de Wet Huis voor klokkenluiders wordt onder meer Titel 10 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aangepast alsmede de Wet op de ondernemingsraden. De wijzigingen worden hieronder opgesomd:

Wijziging Boek 7:

Nieuw is artikel 7:658c dat als volgt komt te luiden:

De werkgever mag de werknemer niet benadelen wegens de omstandigheid dat de werknemer te goeder trouw en naar behoren een melding heeft gedaan bij de werkgever of het Huis voor klokkenluiders, van een vermoeden van een misstand.”

Wijziging Wet op de ondernemingsraden (WOR):

Voor bepaalde besluiten heeft een ondernemer de instemming van de onderne­mingsraad nodig voordat hij deze kan nemen. De invoering van een interne regeling voor klokkenluiders betreft een dergelijk besluit (artikel 27 WOR).

Aan artikel 27 WOR wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

m. een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet Huis voor klokkenluiders;

Hebt u een arbeidsrechtelijke vraag? Neem dan contact met ons op. Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Meld u aan voor onze periodieke legal updates of volg ons op LinkedIn en Twitter.

Deze blog is geschreven door Jurriën Hemstede, jurist bij Brantjes Advocaten.