ONZE BLOGS

In beginsel kunnen overeenkomsten alleen de contractspartijen binden (“relativiteit van de contractswerking”). Per afzonderlijke overeenkomst moet beoordeeld worden of sprake is van een tekortkoming die een beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigt. Een tekortkoming van een
In mijn blog van 20 augustus 2015 schreef ik dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) en dat de verwachting was dat deze in werking zou gaan treden
De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) onder de Wet Werk en Zekerheid De ‘beroepsbegeleidende leerweg’ (BBL) is een Nederlandse vorm van duaal onderwijs binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en wordt aangeboden door een Regionaal Opleidingscentrum (ROC), een
In enkele bijdragen geef ik een praktisch stappenplan voor het juist toepassen van het afspiegelingsbeginsel. In mijn vorige blogs besprak ik de eerste drie stappen bij het toepassen van het afspiegelingsbeginsel: het vaststellen van de
Bij PostNL werken pakketbezorgers op basis van een arbeidsovereenkomst of op basis van een overeenkomst van opdracht. Deze laatste overeenkomst wordt door PostNL een “Vervoersovereenkomst” genoemd. Een grote groep van deze pakketbezorgers zijn zzp’ers (zelfstandige
De kerstdagen zijn net achter de rug en oudjaar komt er weer aan. In de praktijk ontstaat er veel onduidelijk wat de rechten en plichten van de werknemer zijn rondom feestdagen. Reden om kort uiteen
In mei van dit jaar zette de voorzieningenrechter de voetbalhoofdklasse op zijn kop door een besluit van de KNVB, waarbij een hoofdklasser 5 punten in mindering werd gebracht, te schorsen. Ook recentelijk deed de voorzieningenrechter
Een arbeidsovereenkomst kan op verzoek van een werkgever slechts worden ontbonden indien er sprake is van een “redelijke grond” voor ontbinding en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp
Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geldt na 1 juli 2015 dat een werkgever in beginsel verplicht is ook een transitievergoeding te betalen aan werknemers die 104 weken onafgebroken arbeidsongeschikt zijn geweest
Begin september 2015 zijn er vijf uitspraken gedaan over een aanbestedingsprocedure van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Deze aanbesteding is in strijd geacht met het karakter en het doel van de aanbestedingsprocedure, waardoor de aanbestedingsprocedure
Met het in acht nemen van de correcte opzegtermijn worden vaak fouten gemaakt door zowel werkgevers als werknemers, wat kan leiden tot het betalen van een vergoeding door één van de partijen. Het is dan
Een van de uitgangspunten van de Wet Werk en Zekerheid was dat de balans tussen vast en flexibel werk moest worden hersteld. Dit heeft zich vertaald in een aangescherpte ketenregeling en een aantal andere waarborgen
Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geldt na 1 juli 2015 dat een werkgever in beginsel verplicht is een transitievergoeding te betalen aan werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Ook werknemers die
Met inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid is ten aanzien van ontslag op staande voet het een en ander veranderd. In zijn blog van 18 september 2015 ging mijn kantoorgenoot Dennis Jolly hier al
In de praktijk merken we dat het geregeld voorkomt dat een huurder van bedrijfsruimte een huurachterstand laat ontstaan of zelfs helemaal geen huur meer betaalt. Voor (commerciële) verhuurders van bedrijfsruimte is het noodzaak om risico’s