ONZE BLOGS

Het Hof van Justitie van de EU heeft op 6 oktober 2015 een streep gehaald door de beschikking van de Commissie van 26 juli 2000 waarin werd vastgesteld dat de VS een 'passend beschermingsniveau' waarborgt
Begin september 2015 zijn er vijf uitspraken gedaan over een aanbestedingsprocedure van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Deze aanbesteding is in strijd geacht met het karakter en het doel van de aanbestedingsprocedure, waardoor de aanbestedingsprocedure
Bij (statutaire) directieleden is het niet ongebruikelijk dat in de arbeidsovereenkomst een voorziening wordt opgenomen voor het geval de arbeidsovereenkomst met de directeur wordt beëindigd. Dat kan in de vorm van bijvoorbeeld een langere opzegtermijn
Indien een werkgever dringende redenen heeft om een werknemer te ontslaan (de werknemer heeft bijvoorbeeld een greep uit de kas gedaan), dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst per direct opzeggen (ontslag op staande voet). De
In enkele bijdragen geef ik een praktisch stappenplan voor het juist toepassen van het afspiegelingsbeginsel. Met de Wet Werk en Zekerheid is er ten opzichte van het oude (tot 1 juli 2015 geldende) recht over
Naast het sluiten van een vaststellingsovereenkomst om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan als werknemer en werkgever, was ook de route van de pro forma ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor 1 juli 2015, de
Per 10 augustus 2015 is Joost Verlaan deel gaan uitmaken van ons team. Joost studeerde Nederlands recht aan de Universiteit in Tilburg en heeft tijdens de eindfase van zijn studie bij ons stage gelopen. Dat
Als gevolg van de Wet werk en zekerheid (WWZ) kan een werkgever geen concurrentiebeding (of een relatiebeding) opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (artikel 7:653 lid 1 aanhef en sub a BW), tenzij de
Op 2 juli 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. De verwachting is dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel zal goedkeuren in de tweede helft van 2015