De belangrijkste voorwaarden van de NOW 2.0 staan hieronder.

 • -Werkgevers met minimaal 20% omzetverlies kunnen subsidie aanvragen. De subsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode juni t/m september 2020.
 • -De hoogte van de subsidie hangt af van (1) het omzetverlies en (2) de loonsom.
  1. (1)Voor het omzetverlies wordt uitgegaan van een periode van vier maanden, te beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Als gebruik is gemaakt van de NOW 1.0 moeten deze periodes op elkaar aansluiten.
  2. (2)De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom in maart 2020.
 • – UWV verstrekt een voorschot van 80% van de te verwachten tegemoetkoming.
 • -De definitieve vaststelling van de subsidie moeten werkgevers zelf tijdig aanvragen. Dat moet binnen 24 weken na 15 november 2020 of binnen 24 weken na de omzetperiode van vier maanden. Voor bedrijven die een accountantsverklaring moeten overleggen, geldt 38 weken.
 • -Bij de definitieve vaststelling wordt beoordeeld wat de daadwerkelijke omzetdaling is, of sprake is van loonsomvermindering over de gekozen periode, en of is voldaan aan de verplichtingen die gelden onder de NOW 2.0.
 • -Verschillende ‘sancties’ kunnen worden opgelegd bij de definitieve vaststelling.

Looncorrectie op de subsidie bij (collectief) ontslag

 • -Als tijdens de subsidieperiode een ontslagverzoek bij UWV wordt ingediend wegens bedrijfseconomische redenen, wordt (onafhankelijk van de feitelijke loonvermindering) het loon x 1,4 x 0,9 van de betrokken werknemers over drie maanden in mindering gebracht op de subsidie.

Ontslagboete van 5% bij collectief ontslag

 • -In geval van collectief ontslag (melding WMCO tussen 30 mei en 30 september 2020 én verzoek bij UWV om 20 of meer mensen te ontslaan) wordt een boete (korting) van 5% opgelegd op de totale subsidie.
 • -Er wordt geen boete opgelegd als er een akkoord is met de vakbond of als gezamenlijk is verzocht, aan de Stichting van de Arbeid, om de noodzakelijkheid van de reorganisatie te beoordelen.

Subsidie 0 en terugvordering voorschot bij handelen in strijd met het bonusverbod

 • -Wordt een NOW-voorschot verstrekt van minimaal € 100.000,– of is de subsidie vastgesteld op minimaal € 125.000,–? Dan mag de NOW-aanvrager over 2020 geen dividend aan aandeelhouders uitkeren, geen bonussen (incl. winstdelingen) aan het bestuur, directie en RvC (niet alleen statutair bestuurders, maar ook management en/of dagelijkse beleidsbepalers) betalen, en geen eigen aandelen inkopen.
 • -Als binnen een concern een individuele werkmaatschappij met minimaal 20% omzetverlies zelf NOW aanvraagt, terwijl het concern minder dan 20% omzetverlies heeft, dan geldt het bonus/dividend/aandelen-verbod voor het gehele concern, inclusief de moedermaatschappij.
 • -Wordt in strijd gehandeld met het bonus/dividend/aandelen-verbod? Dan wordt de subsidie op 0 gezet. Het door UWV betaalde voorschot wordt teruggevorderd.

Wijziging subsidie (naar beneden) bij handelen in strijd met de scholings-, en/of informatieverplichting, of het doel van de NOW

 • -Werkgevers hebben op grond van de NOW-regeling een inspanningsverplichting ten aanzien van scholing en ontwikkeling van werknemers.
 • -Daarnaast moet de werkgever de OR/pvt en werknemers inlichten over de subsidieverlening.
 • -Niet-naleving van de scholing en informatie-verplichtingen kan leiden tot een wijziging (naar beneden) van de subsidie. De uitwerking zal per situatie anders zijn.
 • -Wordt in strijd gehandeld met het doel van de NOW of misbruik of oneigenlijk gebruik gemaakt van de subsidie? Dan zal dat ook leiden tot wijziging van de subsidie.

 Welke strategische keuzes maakt u?

De NOW 2.0 biedt voor veel ondernemingen een uitkomst. Zoals hierboven toegelicht, zitten er wel haken en ogen aan de regeling. Specifieke aandacht is vereist bij bijvoorbeeld ontslagsituaties en lopende bonusregelingen, al dan niet in een gebroken boekjaar.

(Collectief) ontslag is dus ook onder de NOW 2.0 nog mogelijk. Met een goede voorbereiding en timing kunnen de kosten van een reorganisatie beperkt worden.

Wat doet u? Reorganiseren, de NOW aanvragen of allebei? Wij denken graag met u mee.